แสดงผลการทดสอบประจำปี 256525622561256025592558255725552554

ผลการทดสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน" ประจำปี  2565

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคทฤษฎี
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 (03/05/2565)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (18/05/2565)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (25/05/2565)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 4 (01/06/2565)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 5 (22/06/2565)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 (29/06/2565)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 7 (27/07/2565)
มจธ. ไฟฟ้า รุ่นที่ 8 (31/08/2565)
มจธ. ไฟฟ้า (สอบซ่อม 08/06,15/06/2565)
มจธ. ไฟฟ้า (สอบซ่อม 06/07/2565)
มจธ. ไฟฟ้า (สอบซ่อม 12/07/2565)
มจธ. ความร้อน รุ่นที่ 1 (08/06/2565)
มจธ. ความร้อน รุ่นที่ 2 (15/06/2565)
มจธ. ความร้อน รุ่นที่ 3 (06/07/2565)
มจธ. ความร้อน (สอบซ่อม 22/06/2565)
มจธ. ความร้อน (สอบซ่อม 12/07/2565)
มจธ. ความร้อน (สอบซ่อม 10/08/2565)
มจธ. ความร้อน (สอบซ่อม 17/08/2565)
มร. ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 (29/06/2565)
มร. ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (12/07/2565)
มร. ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (14/09/2565)
มร. ไฟฟ้า (สอบซ่อม 12/07/2565)
มร. ไฟฟ้า (สอบซ่อม 27/07/2565)
สจล. ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 (06/07/2565)
สจล. ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (12/07/2565)
สจล. ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (31/08/2565)
สจล. ไฟฟ้า (27/07/2565)
มอพท. ไฟฟ้า ฉก. รุ่นที่ 1 (27/04,01/06,08/06/2565)
มอพท. ไฟฟ้า ฉก. รุ่นที่ 2 (18/05,01/06/2565)
มอพท. ความร้อน ฉก. รุ่นที่ 1 (25/05,15/06/2565)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 1 (12,20/07/2565)
มอพท. ความร้อน (สอบซ่อม 27/07/2565)
มอพท. ความร้อน (สอบซ่อม 10/08/2565)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 10/08/2565)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 17/08/2565)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 31/08/2565)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 14/09/2565)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 21/09/2565)
ไฟฟ้า (สอบซ่อม 28/09/2565)
ความร้อน (สอบซ่อม 31/08/2565)
ความร้อน (สอบซ่อม 14/09/2565)
ความร้อน (สอบซ่อม 21/09/2565)
ความร้อน (สอบซ่อม 28/09/2565)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคปฏิบัติ
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน ฉก. รุ่นที่ 1 (15/06/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร ฉก. รุ่นที่ 1 (22/06/2565)
มอพท. ความร้อน ฉก. รุ่นที่ 1 (29/06/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 1 (29/06/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 2 (10/08/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 3 (24/08/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 4 (14/09/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 5 (21/09/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน รุ่นที่ 6 (28/09/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-โรงงาน (สอบซ่อม 31/08/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 1 (27/07/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร รุ่นที่ 2 (10/08/2565)
มอพท. ไฟฟ้า-อาคาร (สอบ 31/08/2565)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 1 (27/07/2565)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 2 (24/08/2565)
มอพท. ความร้อน รุ่นที่ 3 (14/09/2565)
ความร้อน (สอบซ่อม 21/09/2565)
ความร้อน (สอบซ่อม 28/09/2565)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตร
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 2/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน" (E-Learning) ครั้งที่ 1/2565
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ปี 2554
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 2/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" ครั้งที่ 3/2555
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2556
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2557
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2558
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2559
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2560
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 1/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ครั้งที่ 2/2561
"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ" และ "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี" ประจำปี 2562