อาคารฝึกอบรมปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2

อาคารฝึกอบรมปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 (อาคารสาธิต 2)

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2555-2556 มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนในระบบฝึกปฏิบัติการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรายละเอียดประกอบด้วย

 • งบประมาณการก่อสร้างอาคาร 7,120,000 บาท
 • งบประมาณว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและผลิตต้นแบบระบบอุปกรณ์ 16,000,000 บาท

ชุดฝึกปฏิบัติการอาคารสาธิต 2
__________

1.ระบบปฏิบัติการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้หลักการทำงานของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพื่อให้เข้าใจลักษณะการต่อแผงรับแสงอาทิตย์ทั้งแบบอนุกรมและขนาน มีผลต่อสมรรถนะในการผลิตน้ำร้อน
 • เพื่อให้เข้าใจชนิดของแผงรับแสงอาทิตย์มีผลต่อสมรรถนะในการผลิตน้ำร้อน

อุปกรณ์หลักของระบบ ประกอบด้วย

 • แผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat Plate) จำนวน 12 แผง ขนาดรวม 24 ตารางเมตร
 • ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 2,500 ลิตร
 • เครื่องสูบน้ำร้อนหมุนเวียน วาล์วป้องกันความดันเกิน วาล์วระบายอากาศ วาล์วและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบฯ
 • เครื่องมือวัดอุณหภูมิ อัตราไหล กำลังไฟฟ้าและความเข้มแสง
 • ระบบควบคุม PLC และระบบแสดงผล

2.ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้หลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพื่อให้เข้าใจถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงในระบบ
 • เพื่อให้เข้าใจผลของความเข้มแสง มุมการติดตั้งแผง เงาบนแผงที่มีผลต่อ ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์หลักของระบบ ประกอบด้วย

 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono crytalline จำนวน 15 แผง กำลังไฟฟ้า ติดตั้ง 3.9 kW
 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly crytalline จำนวน 15 แผง กำลังไฟฟ้า ติดตั้ง 3.6 kW
 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Amorphous จำนวน 20 แผง กำลังไฟฟ้าติดตั้ง 2.84 kW
 • Charge Controller / Battery / Inverter
 • เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง กระแสและแรงดันไฟฟ้า
 • ระบบประมวลผลและแสดงผล

3.ระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้หลักการทำงานของเตาผลิตก๊าซชีวมวลและระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยก๊าซชีวมวล
 • เพื่อให้ทราบการคำนวณหาประสิทธิภาพของเตาผลิตก๊าซชีวมวลและ ประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวล
 • เพื่อให้เข้าใจการใช้งานและการปรับตั้งค่าตัวแปร สำหรับการเผาไหม้ของ หัวเผาได้

อุปกรณ์หลักของระบบ ประกอบด้วย

 • ระบบผลิตก๊าซชีวมวล (Biomass Gasifier) แบบ Down Draft ชนิด Double Throat ขนาด 200 กิโลวัตต์ความร้อน (kWth)
 • เครื่องยนต์ก๊าซชีวมวลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Gas Engine Generator) เป็นเครื่องยนต์ก๊าซชีวมวลมาตรฐานที่ถูกออกแบบระบบเชื้อเพลิงมาสำหรับ ก๊าซชีวมวลโดยเฉพาะ ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์
 • เครื่องยนต์ก๊าซชีวมวลแบบใช้เชื้อเพลิงร่วม (Dual-Fuel Engine) ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดสาธิตหัวเผา 5 ชนิด ประกอบด้วย หัวเผาที่ใช้ในครัวเรือน (Household Burner) หัวเผาอัตโนมัติ (Automatic Burner) หัวเผาแบบดึงอากาศมาผสม (Air Induced Burner) หัวเผาความดันต่ำ (Low Pressure Burner) ชุดหัวเผาที่สามารถใช้แก๊สจากกระบวนการ แก๊สซิฟิเคชั่นร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น (Dual Fuel Burner)