อาคารฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน PRE ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยความร่วมมือประกอบด้วย
>> การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการจัดฝึกอบรม ได้แก่ โรงงานจำลอง หรือ Mini Plant รวมเป็นเงิน 200 ล้านเยน หรือ 70 ล้านบาท
>> การฝึกอบรมและดูงานในประเทศญี่ปุ่น

ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน
__________

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมเครื่องเพื่อการฝึกอบรมที่สำคัญ คือ เครื่องมือและ อุปกรณ์ของอาคารปฏิบัติการด้านการตรวจวัดพลังงาน

1.เตาเผา (Combustion Furnace)

คุณสมบัติพิเศษ
- ใช้ก๊าซแอลพีจีและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
- ให้ความร้อนได้สูงถึง 200,000 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง

วัตถุประสงค์
- ใช้คำนวณหาค่าความร้อนของเตาเผาในอุตสาหกรรม
- ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกอบรมการใช้งานหัวเผา
- ใช้เป็นเครื่องมือวัดเพื่อการประหยัดพลังงาน
- ใช้คำนวณการประหยัดพลังงานจากผลของวัสดุที่ใช้ทำฉนวนความร้อน
- ใช้ฝึกอบรมเทคโนโลยีการจัดการด้านความร้อน

2.เครื่องอัดอากาศ (Air-Compressor)

คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถอัดอากาศได้ 3.7 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ที่ความดัน 0.7 เมกกะปาสคาล

วัตถุประสงค์
- ใช้ฝึกอบรมการตรวจหาตำแหน่งที่รั่วซึม
- ให้ทราบวิธีการลดพลังงานสูญเสียที่เกิดจากความดันตกในท่อ

3.พัดลมและเครื่องสูบน้ำ (Revolution machinery (Fan & Pump))

คุณสมบัติพิเศษ
- มีสมรรถนะของพัดลมขนาดความดันลม 6,200 ปาสคาล ที่ความเร็ว 30 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
- เครื่องสูบน้ำขนาด 0.37-0.4 ลุกบาศก์เมตรต่อนาที

วัตถุประสงค์
- ใช้ฝึกอบรมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานของเครื่องจักรกลแบบหมุน
- ใช้ฝึกอบรมหลักการของเครื่องปรับรอบความเร็วกับการประหยัดพลังงาน
- เพื่อทราบวิธีการลดพลังงานสูญเสียที่เกิดจากความดันตกในท่อ
- ใช้ฝึกอบรมการวัดค่ากำลังไฟฟ้า
- ใช้ฝึกอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

4.หม้อไอน้ำและชุดฝึกอบรมตัวดักไอน้ำ (Boiler and Stream trap training unit)

คุณสมบัติพิเศษ
- ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
- ผลิตไอน้ำได้ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
- มีแรงดันไอน้ำ 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเกจ

วัตถุประสงค์
- ใช้จ่ายไอน้ำให้ชุดสาธิตตัวดักไอน้ำ
- ใช้ฝึกอบรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
-ใช้ฝึกอบรมการทำงานของกลไกและวิธีใช้ตัวดักไอน้ำในสภาวะการต่าง ๆ
- ใช้ฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือตรวจวัดพิเศษ
- ใช้ในการตรวจสอบและฝึกอบรมระบบการนำน้ำร้อนมาใช้ใหม่

วิดีโอแนะนำ
__________

แนะนำศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)-ไทย
แนะนำศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)-Eng.