Audio Guide

อิทธิพลการจัดภูมิทัศน์รอบอาคาร

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน

การออกแบบห้องน้ำ

แสงสว่างประหยัดพลังงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ภายในอาคาร

ชุดสาธิตการโคจรของดวงอาทิตย์ และผลกระทบต่อการออกแบบอาคาร

ผนังบ้านต่อการประหยัดพลังงาน

ภาพรวมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน

Video Playlist

Flash

48.04
48.16
48.28
48.34
50.04
53.03