กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยการให้บริการในบริหารจัดการฝึกอบรมทุก รูปแบบ เพื่อพัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ และเทคโนโลยีด้านพลังงานให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

พันธกิจ (Mission)

ฝึกอบรม พัฒนา ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในการผลิต และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

ประวัติกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
__________

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เดิมเป็นโครงการศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการว่าด้วยพลังงานไฟฟ้า (Sub - Committee on Electric Power) ของ ECAF โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของฝรั่งเศส ในปี 2505 ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2508 ให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า” ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสื่อจัดการพลังแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากับกรมเป็นต้นมา ดังนี้

ปี 2508
จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า” สังกัดการพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มีสำนักงาน อยู่ที่ในบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถนนบางกรวย- ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ปี 2525
เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมพลังงาน” สัดกัดสำนักงานพลังงานแห่งชาติ

ปี 2537-2545
ยกฐานะเป็น “กองฝึกอบรม” สังกัดกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปี 2545
กรมเปลี่ยนชื่อและย้ายสังกัดเป็นกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545

ปี 2551
กองฝึกอบรม ยกฐานะเป็น “สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน”

ปี 2562
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนเป็น “กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน”

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
__________

พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดให้กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ

ศึกษา วิเคราะห์จัดทำและพัฒนาหลักสูตร คู่มือการฝึกอบรม และสื่อการฝึกอบรม ในการพัมนาบุคลากร ด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดหาพลังงาน

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและ การจัดหาพลังงาน

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากร ด้านพลังงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ให้กับภาครัฐและเอกชน และออกหนังสือรับรอง บุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการออกหนังสือรับรองและเพิกถอนหนังสือรับรองของผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากร ด้านพลังงาน

ปณิธานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งดำเนินการด้านการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน ตลอดจนการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยการบริหารการจัดการใช้ ทรัพยากรการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ

โครงสร้างผู้บริหารของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

__________

ผู้อำนวยการ (ผพบ.)

นางมัณลิกา  สมพรานนท์

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.)

หัวหน้ากลุ่ม (หพง.1)

นายชวลิต บุญแสง

กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 1 (พง.1)

หัวหน้ากลุ่ม (หปพ.)

นายวิศทิกร นิ่มนวล

กลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน (ปพ.)

หัวหน้ากลุ่ม (หวช.)

นางสาวพรพิมล สุวรรณนิมิตร

กลุ่มวิชาการ (วช.)

หัวหน้ากลุ่ม (หพง.2)

นายณรงค์ ภู่อยู่

กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 2 (พง.2)

หัวหน้ากลุ่ม (หศท.)

นายพิสิทธิ์  บุญคล้าย

กลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน (ศท.)

หัวหน้าฝ่าย (หบท.)

นางสาวสาวิกา  มาสนา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.)