ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant)

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและรัฐบาลญี่ปุ่น โดย JICA จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ.2545 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถให้ ผชอ., ผชร. หรือ PRE ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยความร่วมมือ ประกอบด้วย
- การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการจัดฝึกอบรม ได้แก่ โรงงานจำลอง หรือ Mini Plant รวมเป็นเงิน 200 ล้านเยน หรือ 70 ล้านบาท
- การฝึกอบรมและดูงานในประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 3 อาคาร ด้วยกันคือ
__________