อาคารฝึกอบรมปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 1

อาคารฝึกอบรมปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 1 (อาคารสาธิต 1)

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2555-2556 มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนในระบบฝึกปฏิบัติการเอทานอล และระบบฝึกปฏิบัติการก๊าซชีวภาพ โดยใช้น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรายละเอียดประกอบด้วย
>>>งบประมาณการก่อสร้างอาคาร 8,393,000 บาท
>>>งบประมาณว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและผลิตต้นแบบระบบอุปกรณ์ 6,599,118 บาท

วัตถุประสงค์
__________

 • เพื่อสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของกากน้ำตาลเก่าและใหม่ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ ในการควบคุมการผลิตเอทานอลได้ -
 • เรียนรู้หลักการทำงานของหอกลั่นเอทานอล
 • เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเอทานอลและก๊าซชีวภาพ

ชุดฝึกปฏิบัติการอาคารสาธิต 1
____

1.หอกลั่นเอทานอล

 • เป็นหอกลั่นลำดับส่วนชนิดกลั่นต่อเนื่อง (Fractionation Continuous Distillation) แบบ 2 คอลัมน์ จำนวน 2 หอ หอละ 12 ชั้น รวม 24 ชั้น มีระบบ Condenser ระบายความร้อน 2 ชุด
 • กำลังการผลิต 20 ลิตรต่อชั่วโมง
 • โดยมีปริมาณแอกอฮอล์ที่กลั่นได้ร้อยละ 90-95 โดยปริมาตร

2.หม้อไอน้ำสำหรับให้ความร้อนหอกลั่น

 • ขนาดกำลังการผลิต 500 กิโลกรัมไอน้ำต่อชั่วโมง
 • สามารถใช้เชื้อเพลิง LPG และก๊าซชีวภาพ

3.บ่อหมักก๊าซชีวภาพ

 • ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.8 เมตร ความจุบ่อ 42 ลูกบาศก์เมตร ผ้าคลุมบ่อสูงประมาณ 1.2 เมตร
 • รองรับน้ำเสียจากการผลิตเอทานอลประมาณ 514 ลิตรต่อวัน
 • สามารถเก็บก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร
 • ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ประมาณ 18.51 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ COD น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอล 150,000 มิลลิกรัมต่อลิตร