Knowledge Center

คณะกรรมการ KM ของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
_____

ปัจจุบันคณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ พพ. แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมให้แต่ละกองต้องดำเนินการ และมีการให้รางวัลหน่วยงานที่สามารถจัดกิจกรรม KM ได้ดี ซึ่งแต่ละกองจะต้องแข่งขันกันทำกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน KM พพ. ในแต่ละกิจกรรมจึงแต่งตั้งคณะทำงาน KM ทีม กพบ. ขึ้นโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

 

หน้าที่รับผิดชอบ KM ของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
_____

 1. ร่างนโยบาย แผนงาน การจัดการความรู้ของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
 2. รณรงค์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้
 3. ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
 4. เรียกข้อมูล เอกสารบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือการดำเนินการตามแผนฯ ได้ตามความจำเป็นเหมาะสม
 5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

BE-HRD KM EP.1

BE-HRD KM EP.2

BE-HRD KM EP.3

DigitalPops

ข่าวสาร
_____

โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน

โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน ทุกวันนี้ภาวะโลกร้อนกำลังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศอย่างหนัก  เราเห็นธารน้ำแข็งจากขั้วโลกกำลังละลาย  ปะการังตายจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น   คลื่นความร้อนโจมตีประเทศเมืองหนาว ทำอย่างไรที่เราจะรักษาสมดุลและลดการแปรปรวนของสภาพอากาศได้  แนวคิดเรื่องการใช้พลังงานสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ  เพราะเป็นพลังงานทดแทนที่ปลอดภัย  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลิตได้จากธรรมชาติทั้งแสงอาทิตย์,  ลม,  น้ำ  และชีวมวล  เป็นต้น  พลังงานเหล่านี้สามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด  แก้ปัญหามลภาวะ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ทำให้วงการออกแบบบ้านและอุตสาหกรรมก่อสร้างนำแนวคิดนี้มาทำ  “บ้านพลังงานทดแทน”  ที่ผลิตพลังงานใช้ได้เองพร้อมฟังก์ชั่นล้ำๆ ช่วยลดการปล่อยของเสียจากตัวบ้านออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี หัวใจของบ้านพลังงานทดแทน รักษ์สิ่งแวดล้อม   ทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบบ้าน  จนถึงการเตรียมพื้นที่  การเลือกใช้วัสดุ  ที่ขั้นตอนการผลิตรวมถึงการขนส่งจะมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด ตลอดจนการตกแต่งภายในก็เน้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน  บ้านจะพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก  ใช้พลังงานน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  มีฟังก์ชั่นนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  การติดแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้, การติดตั้งที่เก็บน้ำฝนเพื่อการอุปโภคบริโภค  เป็นต้น หมุนเวียน  นำของเสียในบ้านกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น   มีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วนำกลับมาใช้ในชักโครกหรือรดน้ำต้นไม้,   นำเศษอาหารที่เหลือมาหมักเป็นปุ๋ยเอาไปใส่ต้นไม้หรือพืชผักสวนครัว,  มีเครื่องหมักของเสียจากขยะให้เป็นก๊าซชีวมวล (Biogas) แล้วนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในบ้าน  เป็นต้น หน้าตาของบ้านพลังงานทดแทนเป็นอย่างไร ลองมาดูบ้านที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นต้นแบบที่มีดีไซน์ล้ำสมัย  มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สามารถอาศัยอยู่ได้จริง พร้อมฟังก์ชันที่สร้างพลังงานทดแทนกันThe Slip House ออกแบบโดย […]

พพ. จัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผชอ.) สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) ได้ทำการจัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าสอบในครั้งนี้ จำนวน 90 ท่าน ผู้ผ่านการสอบสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้น ๆ ได้ Views: 245

พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน

พลังงานทดแทน เมื่อมนุษย์มีความต้องการพลังงานไม่สิ้นสุด โลกของเราขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบต่าง ๆ มานานนับศตวรรษ เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น การให้ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง และเพื่อให้พลังงานกับเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นลำดับ กระทั่งปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการพลังงานทะยานสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกชีวิตบนโลก สังเขปวิวัฒนาการพลังงานของมนุษยชาติ นับตั้งแต่มวลมนุษยชาติถือกำเนิดขึ้นบนโลก เป็นช่วงเริ่มต้นของการนำพลังงานมาใช้ในหลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่สิ่งมีชีวิตพึ่งพาเพียงพลังงานแสงอาทิตย์และอาหารตามธรรมชาติ มนุษย์เรียนรู้ที่จะนำกิ่งไม้มาเสียดสีจนเกิดความร้อนเพื่อหุงหาอาหาร การใช้พลังงานจากกังหันน้ำ รวมทั้งการแล่นเรือสำเภาข้ามมหาสมุทรได้ด้วยพลังงานลม หรือแม้แต่การล่าวาฬเพราะต้องการน้ำมันสำหรับใช้ในตะเกียงส่องสว่าง และการเริ่มใช้พลังงานจากถ่านหิน จุดเริ่มต้นของการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ที่นำพามนุษย์เข้าสู่โลกของอุตสาหกรรม การค้นพบพลังงานจากของเหลวสีดำใต้พื้นพิภพ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกพลังงานในยุคต่อมา น้ำมันดิบถูกนำมากลั่นเพื่อใช้แทนพลังงานทุกชนิดบนโลก จากน้ำมันดิบลิตรแรกที่มนุษย์นำมาใช้ สู่ปริมาณน้ำมันดับดิบกว่า 100 ล้านบาเรลต่อวันในปัจจุบัน และยังมีก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกชนิดที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อีกทาง เหล่านี้ก็เพื่อขับเคลื่อนทั้งด้านอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค รวมทั้งความเจริญของโลกในทุกด้าน เชื้อเพลิงจากฟอสซิลสามารถนำพามนุษย์ไปได้ไกลเกินคาด ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็ลืมคาดคิดถึงผลกระทบการจากใช้พลังงานจากน้ำมันเช่นกัน พลังงานที่อยู่เบื้องหลังภาวะโลกร้อน ขณะที่มนุษยชาติกำลังกอบโกยประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก็ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศวันแล้ววันเล่า ก๊าซเหล่านี้เป็นโมเลกุลเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้กลายเป็นพลังงาน ปริมาณของมันแปรผันโดยตรงกับปริมาณการผลิตปิโตรเลียม และทวีความเข้มข้นขึ้น จาก […]

ค่าไฟหน้าร้อน ทำไมถึงแพงขึ้น ทั้งที่ยังตรึงค่า Ft ?

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบิลค่าไฟฟ้าครัวเรือนในหน้าร้อนถึงแพงขึ้น ทั้งที่ภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังตรึงอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft ไว้ที่ 39.72 สตางค์ มาตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนสิงหาคม 2567 ทั้งนี้พบว่า สาเหตุมาจากเหตุผลหลัก 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ สภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ ถึงแม้จะเปิดในจำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน แต่ด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างภายในบ้านกับภายนอกบ้านที่มากขึ้น ทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากขึ้นด้วย ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบุว่า อุณหภูมิภายในบ้านและนอกบ้านที่แตกต่างกัน 1 องศาเซลเซียส จะทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากขึ้น 3% ยกตัวอย่างเช่น หากตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส จะพบว่าในหน้าร้อน เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมมาก เพื่อปรับลดอุณหภูมิจาก 40 องศาเซลเซียส ให้ถึงอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส ตามที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งอุณหภูมิที่ต่างกันถึง 14 องศา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วย     ไม่นับรวมพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเล็กๆ น้อยๆในช่วงฤดูร้อน ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่หากทำสะสมบ่อยๆ อาจส่งผลต่อการใช้หน่วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น […]

ภาษิต คำคม KM
_____

 • Knowledge resides in the users and not in the collection. ความรู้อยู่ในผู้ใช้ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้ (Y.Maholtra)
 • KM is a Journey, not a destination. การจัดการความรู้เป็นการเดินทางไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง (WarickHolder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)
 • A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ (Kahlil Gibran)
 • Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
 • Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการกระทำ
 • Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather interactions between people. การถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, 1973)
 • Shift from error avoidance to error detection and correction. จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข

ข่าวสาร-บทความ
_____

01/07/2567 โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน
14/06/2567 พพ. จัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผชอ.) สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2567
04/06/2567 พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน
01/05/2567 ค่าไฟหน้าร้อน ทำไมถึงแพงขึ้น ทั้งที่ยังตรึงค่า Ft ?
29/04/2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
01/04/2567 ไฮโดรเจน พลังงานทางเลือกใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality
11/03/2567 ทำไม“ประหยัดพลังงาน” ช่วยชาติได้ ?
08/02/2567 2567 ปีแห่งความท้าทายการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
15/01/2567 โลกป่วย เพราะช่องโหว่ในโอโซน🧐
02/01/2567 ความแตกต่างระหว่างระบบขายไฟ Net Billing และ Net Metering

คลังและแหล่งความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้
_____

01/07/2567 โซลูชั่นพลังงานสะอาด สู่บ้านพลังงานทดแทน
14/06/2567 พพ. จัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผชอ.) สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2567
04/06/2567 พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน
01/05/2567 ค่าไฟหน้าร้อน ทำไมถึงแพงขึ้น ทั้งที่ยังตรึงค่า Ft ?
29/04/2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
01/04/2567 ไฮโดรเจน พลังงานทางเลือกใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality
11/03/2567 ทำไม“ประหยัดพลังงาน” ช่วยชาติได้ ?
08/02/2567 2567 ปีแห่งความท้าทายการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
15/01/2567 โลกป่วย เพราะช่องโหว่ในโอโซน🧐
02/01/2567 ความแตกต่างระหว่างระบบขายไฟ Net Billing และ Net Metering