อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit)

รับสมัครบุคลากรจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit)
  • อบรมระยะเวลา 2 วัน [ทฤษฎี & ปฏิบัติ (workshop)]
  • ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 😍
  • มีค่าใช้จ่าย
โดยหน่วยงานที่ MOU กับ พพ. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 💬
🧐สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
👉คุณศิริมาส 📞 08 3532 1699 E-mail : sirimas.925@gmail.com
🧐   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
👉คุณจุรีรัตน์ 📞 06 4239 8534 E-mail : thermalenergyj@gmail.com Line id : pre65
👉คุณจันจิราพร 📞 09 9414 0440 E-mail : ia2.kmutt@gmail.com
🧐   มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
👉คุณวลัยพร 📞 09 5806 0428 E-mail : in.ecct@gmail.com
🧐   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
👉คุณสิริวรินทร์ 📞 08 9206 6234 E-mail : ru.energy.eng@gmail.com