dhrddede@gmail.com

เอกสารเผยแพร่ผลงานเจ้าหน้าที่ กพบ.

ผลงานของนายพิชชา สุทธิกุล ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง การอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายในรูปแบบออนไลน์ โดยให้เอกชนมีส่วนร่วมค่าใช้จ่าย เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เรื่อง การจัดทำแบบฟอร์ม และคู่มือรายงานการจัดการพลังงาน 5 ขั้นตอน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เรื่อง การบริหารจัดการเครื่องทำน้้าเย็น (Chiller) และข้อมูลด้านพลังงาน ภายใต้ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน” ระหว่าง พพ. กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน” ระหว่าง พพ. กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1 2 3 4