ผลการทดสอบหลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน” (โดยตรงของ พพ.)