ใช้ความรักนำทาง สู่ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลิ่นของความรักยังกรุ่นอยู่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ หากจะกล่าวถึงเรื่องของความรักแล้ว ความรักย่อมมีหลายรูปแบบ รักแบบพ่อแม่รักลูก รักแบบคู่รัก รักแบบคนรักสัตว์ ซึ่งความรักหากเกิดขึ้นแล้วล้วนมีแต่ความงดงาม และด้วยอานุภาพแห่งความรักที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาย่อมจะทำให้โลกพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดี เฉกเช่นเดียวกับที่ มหาตมะ คานที หรือ แม่ชี เทเรซา ได้มอบความรักดังกล่าวให้กับโลกใบนี้

ความรักย่อมเกิดกับตัวเราก่อน เริ่มจากความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตัวเองแผขยายไปยังการมองเห็นคุณค่าสิ่งอื่นๆรอบตัวซึ่งหากทุกคนมีความสามารถของการเรียนรู้และเห็นคุณค่าสิ่งรอบตัวในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้นก็หมายความว่า การปฏิบัติตัวต่อตนเองและสิ่งอื่นๆรอบตัวจะเป็นในทิศทางของความทะนุถนอม ระมัดระวัง และนำไปสู่การพัฒนาให้สภาพแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้นได้

เริ่มจากการรักตัวเองให้เป็น

แนวทางการรักตัวเองสู่การรักสิ่งรอบตัว

  • เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของตัวเองที่จะพัฒนาให้มีทักษะจำเป็นที่จะทำให้ตนและสิ่งรอบตัวอยู่รอด
  • การเห็นคุณค่าของตัวเอง รักตัวเองให้เป็น หมายความว่า เราจะไม่คิดหรือทำสิ่งใดๆที่เป็นการทำร้ายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกิ นอยู่ และใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • การแบ่งปันและส่งต่อความดี คือ สิ่งที่เราควรจะทำประจำ เพราะหากตัวเองทำแล้วดี ทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็หมายความว่าควรจะมีการส่งต่อไปด้วยความปรารถนาให้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวดีขึ้นด้วย โดยรูปแบบการส่งต่อ อาจจะไม่เป็นสิ่งของหรือเงินทอง แต่เพียงความคิดดีๆ กำลังใจดีๆ ข้อเสนอแนะดีๆ

กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากความรักไปสู่ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  1. รับรู้ เปิดใจให้กว้างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเพื่อสัมผัสกับความเป็นจริงของโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ใช้ความเกลียดชังตัดสิน ทำลายกำแพงอัตตาเพื่อพบกับการรับรู้ที่แท้จริง
  2. เข้าใจ ใช้ความรักทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าระบบนิเวศเปราะบางเพียงใด เราเป็นผู้บริโภคที่อยู่บนยอดพีระมิดของสายใยอาหาร หากเราไม่เข้าใจและไปทำลายฐานพีระมิดด้วยความไม่เข้าใจแบบไร้ความรัก เท่ากับว่าทำร้ายตัวเอง
  3. ตระหนักเห็นคุณค่า เมื่อรับรู้จนเกิดความเข้าใจแล้ว จะนำไปสู่การเห็นคุณค่า และยิ่งจะกลายเป็นว่ารักในสิ่งนั้นมากขึ้น
  4. เกิดความรักและหวงแหน เมื่อเดินทางมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว ความรักจะกลายร่างเป็นความหวงแหน อยากทะนุถนอม ใช้อย่างระมัดระวัง เกรงว่าจะส่งผลกระทบ
  5. ปรับพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรักได้นำทางมาสู้เรื่องของการฝังในระบบคิด แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่จะนำสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในเทศกาลแห่งความรักนี้ อย่าลืมที่จะใช้ความรักนำทางเริ่มจากการรับรู้ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากรักตัวเองจริงๆ ก็ควรต้องรักสิ่งแวดล้อมด้วย สิ่งแวดล้อมรอด เรารอดนะครับ

ที่มา : https://adeq.or.th/love-to-environmental