อบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

____________________________________________________________________

รับสมัครบุคลากรจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยหน่วยงานที่ MOU กับ พพ.
โดยการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 💬หน่วยงานที่ MOU กับ พพ. 


หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) สำหรับโรงงานควบคุมในเขตภาคตะวันออกและสมุทรปราการ
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.)

คุณสิริวรินทร์ 📞 08 9206 6234
คุณวัชราพร 📞 06 3113 2710
E-mail : ru.energy.eng@gmail.com


หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผชอ.) สำหรับอาคารควบคุม

หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) สำหรับโรงงานควบคุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

คุณสิริยากร 📞 09 3223 3505
E-mail : dede.training.energy@gmail.com


หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสทฤษฏี (ผอส.) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

คุณบุญญาพร 📞 06 4239 8534
E-mail : thermalenergyj@gmail.com
Line id : pre65


หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสปฏิบัติ (ผอส.) ดำเนินการโดย มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (มอพท.)

คุณรัชนีพร 📞 06 2536 0945
คุณช่อแก้ว 📞 09 3775 4688
E-mail : ecctpre@gmail.com