งานสัมมนาชี้แจงขั้นตอนและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการดำเนินการฝึกอบรม สำหรับหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

นายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงขั้นตอนและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการดำเนินการฝึกอบรม สำหรับหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน

โดยมี นางมัณลิกา สมพรานนน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการขึ้นทะเบียนหน่วยอบรมและวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในรูปแบบเอกชนมีส่วนร่วมค่าใช้จ่าย สร้างกลไกการตลาดเสรีสำหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศ ทั้งนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติของหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน วิทยากร รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ด้านพลังงาน ดังนั้น พพ. จึงได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีการชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การดำเนินการฝึกอบรม และรับสมัครหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงานที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนกับ พพ.