หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

หมายเหตุ การรับสมัครจะให้สิทธิ์ผู้สมัครที่สมัครเข้ามาภายในระบบทันเวลา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-Mail : training.bec66@gmail.com

Facebook : BEC Center

Line : 0623969925

 

ใบสมัคร รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 รับสมัครวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 สมัครทางออนไลน์ , รุ่นที่ 4-รุ่นที่ 6 รับสมัครวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 สมัครทางออนไลน์ , รุ่นที่ 7-รุ่นที่ 10 รับสมัครวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 สมัครทางออนไลน์
โทรศัพท์ 062 396 9925 (คุณศิริมาส) , 0 2225 2412 (คุณชนันชิดา)
โทรสาร 0 2225 2412
ค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น